สนใจเข้าร่วมอบรมพื้นฐานพันธกิจกีฬาเพื่อการประกาศและสร้างสาวก